การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลในการพัฒนางาน (PA)

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และ นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) สหวิทยาเขตวงพระจันทร์ ในการนี้ มีการบูรณาการการนิเทศ ติดตาม ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายชูเกียรติ บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. เข้าร่วมการนิเทศ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี