ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษา สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษา สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการนำนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการนี้มี นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา อดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเวทีเสวนา ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเฉิงเทรา