ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษา สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษา สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการนำนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีการเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเฉิงเทรา