ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 12-15 กันยายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายทัชชานนท์ สุขมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ ในการนี้มี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร