โครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โครงการพาน้องกลับมาเรียน สพฐ.” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 3-5

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมให้ข้อมูลงานศึกษาวิจัยตามโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โครงการพาน้องกลับมาเรียน สพฐ.” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 3-5 โดยมี นายสมเกียรติ ชมภูนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร และครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร เข้าร่วมให้ข้อมูลงานวิจัยกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร