ติดตามและเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ติดตามและเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี นางอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมติดตามและดำเนินการเตรียมความพร้อมฯ ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย