ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา เข้าประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2566 ในการนี้มี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี