ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี