ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พบปะ พูดคุย และให้แนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) บรรจุใหม่

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พบปะ พูดคุย และให้แนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) บรรจุใหม่ จำนวน 7 ราย ได้แก่ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ราย นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 ราย นักวิชาการพัสดุ 1 ราย นักประชาสัมพันธ์ 1 ราย นักทรัพยากรบุคคล 3 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี